BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh,  ngày   tháng    năm 2011

 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG
ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

Tên miền: @student.hcmute.edu.vn

 - Thực hiện công văn số 58/CNTT ngày 20/3/2009 của Cục Công nghệ Thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai chuyển phát văn bản điện tử E-mail và đăng ký thông tin của các trường đại học.

- Thực hiện sự chỉ đạo của ban Giám hiệu về việc về ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.
- Căn cứ vào nhu cầu trao đổi thông tin trong công việc, học tập của cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên trường.

Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh ban hành quy định về việc sử dụng tài khoản hộp thư điện tử đối với học sinh, sinh viên và học viên (HSSV) đang theo học tại trường, cụ thể như sau:

Điều 1. Mục đích sử dụng
Hộp thư điện tử nhằm mục đích hỗ trợ cho việc học tập, nghiên cứu, trao đổi thông tin giữa nhà trường với HSSV, giữa giảng viên với HSSV.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này được áp dụng cho tất cả HSSV đang theo học các hệ, ngành đào tạo tại trường.

Điều 3. Đăng ký sử dụng
Hộp thư điện tử của HSSV sử dụng tên miền @student.hcmute.edu.vn
Tên truy cập: <MSSV>@student.hcmute.edu.vn; trong đó MSSV là mã số của HSSV được nhà trường cấp khi đăng ký nhập học

Mật khẩu đăng nhập lần đầu là ngày, tháng, năm sinh của sinh viên: <DDMMYY> (trường hợp HSSV chỉ có năm sinh thì mật khẩu là <0000YY>. Ngay sau khi đăng nhập lần đầu thành công, HSSV phải đổi lại mật khẩu để bảo đảm an toàn thông tin.

Điều 4. Trách nhiệm và quy trình cung cấp, thay đổi, xóa bỏ tài khoản hộp thư điện tử

Cung cấp
- Đối với hssv đang học tại trường: Trung tâm Thông tin chịu trách nhiệm khởi tạo và cung cấp cho mỗi người học 01 hộp thư điện tử để sử dụng.
- Đối với hssv các khoá mới: Các đơn vị chức năng quản lý hssv có trách nhiệm cung cấp danh sách hssv đăng ký nhập học về Trung tâm Thông tin để khởi tạo hộp thư mới.

Thay đổi
- Thông tin cá nhân: Khi có sự thay đổi về thông tin cá nhân, HSSV phải cập nhật thông tin mới tại mục “Thông tin cá nhân” và chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin này.
- Mật khẩu hộp thư: hssv có thể thay tự thay đổi mật khẩu hộp thư của mình, trường hợp quên mật khẩu đăng nhập vào hộp thư, sinh viên phải điền vào “Phiếu yêu cầu cấp lại mật khẩu” (tải tại website của trường) và nộp về Trung tâm Thông tin.

Xoá bỏ tài khoản hộp thư ra khỏi hệ thống
- Tài khoản hộp thư của HSSV có hiệu lực sử dụng trong suốt thời gian sinh viên theo học tại trường và sẽ hết hạn sau 03 tháng kể từ khi có quyết định công nhận tốt nghiệp của trường hoặc HSSV bị buộc thôi học, chuyển trường.
- Trường hợp HSSV bị buộc thôi học, chuyển trường, các Phòng chức năng có trách nhiệm cung cấp danh sách HSSV này cho TTTT để xóa bỏ tài khoản.

Điều 5. Sử dụng hộp thư điện tử

1. Tuân thủ quy định chung của Nhà nước khi sử dụng Internet và hộp thư điện tử.

2. Nghiêm cấm sử dụng hệ thống mạng máy tính, hệ thống Hộp thư điện tử của trường để tuyên truyền, kích động chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

3. Nghiêm cấm phát tán các thông tin chưa được công bố của Nhà trường khi chưa có sự đồng ý của Hiệu trưởng nhà trường dưới mọi hình thức.

4. Địa chỉ thư điện tử của mỗi HSSV là một định danh trong việc giao tiếp thư điện tử của HSSV. Do đó, HSSV phải có trách nhiệm bảo vệ hộp thư điện tử của mình và tuân thủ các quy định sử dụng.

5. HSSV phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Nhà trường về nội dung của hộp thư trong thời gian tài khoản còn hiệu lực.

6. Khi cần trao đổi với cán bộ và giảng viên trong trường, HSSV phải sử dụng hộp thư điện tử đã được nhà Trường cung cấp.

7. Mật khẩu tài khoản hộp thư phải được giữ gìn cẩn thận, tránh trường hợp người khác sử dụng mật khẩu để gửi thư có nội dung không lành mạnh và nên được thay đổi thường xuyên.  

Nghiêm cấm sử dụng hộp thư điện tử cho các mục đích sau:
Phát tán thông tin mang nội dung không lành mạnh, có nội dung đả kích  hoặc xuyên tạc sai sự thật.
Phát tán virus hoặc các phần mềm phá hoại.
Phát tán các thông tin quảng cáo.
Lưu trữ những nội dung trái với quy định của pháp luật.
Tấn công các máy chủ của Trường và của các tổ chức khác.
Giả mạo thư điện tử dưới danh nghĩa một người khác.
Sử dụng địa chỉ hộp thư để đăng ký trên các diễn dàn, website không phải của Trường.

Điều 6. Xử lý vi phạm
Tùy theo mức độ vi phạm các mục trong điều 5, Trung tâm Thông tin báo cáo cho các đơn vị chức năng có các hình thức xử lý kỷ luật thích hợp.

Điều 7.  Hỗ trợ sử dụng hộp thư điện tử
Khi cần sự hỗ trợ về hộp thư điện tử HSSV liên hệ với Trung tâm Thông tin theo địa chỉ thư ic@hcmute.edu.vn hoặc số điện thoại 0913889739 (gặp thầy Hà).
Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);
- Các đơn vị;
- Các lớp HSSV;
- Lưu HCQT;

KT. HIỆU TRƯỞNG
Phó Hiệu trưởng

 

ThS. Nguyễn Văn Minh